‫אני יושב עלי קברך.... יסודות אוטוביוגרפיים בשירת דן פגיס וזיקתם לשירת שמואל הנגיד‬ - Inalco - Institut National des Langues et Civilisations Orientales Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2018

Autobiographical elements in Dan Pagis Poetry in relation with Samuel Ha-Nagid

‫אני יושב עלי קברך.... יסודות אוטוביוגרפיים בשירת דן פגיס וזיקתם לשירת שמואל הנגיד‬

Fichier principal
Vignette du fichier
Dan Pagis אני יושב עלי קברך.pdf (70.96 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-01990045 , version 1 (22-01-2019)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01990045 , version 1

Citer

Masha Itzhaki. ‫אני יושב עלי קברך.... יסודות אוטוביוגרפיים בשירת דן פגיס וזיקתם לשירת שמואל הנגיד‬. שירת דבורה, 2018. ⟨hal-01990045⟩
47 Consultations
500 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More