Les Komis-Permiaks - Inalco - Institut National des Langues et Civilisations Orientales Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2010

The Komi-Permyak

Permikomid

Les Komis-Permiaks

Коми-пермяки

Résumé

The aim of this article is to focus on the history and the culture of the Komi-Permyak, who were given autonomy in 1925 within the Soviet Russian Federation. Firstly I shall recall the colonisation of the Komi-Permyak area and the historical fact of its inhabitants being the only Finno-Ugric community to be enslaved to the Stroganov as serfs. When, after 1917, the Komi communists, who struggled for Komi ideals, attempted to unify the Komi, including the Permyak, within the Komi autonomous region, Moscow refused categorically and offered the Permyak an autonomy of their own. The article follows their destinies throughout the Soviet period and until the 2002 turning point.
Artikli eesmärgiks on keskenduda 1925. aastal Vene NFSV raames autonoomia saanud permikomide ajaloole ja kultuurile. Meenutan permikomi alade koloniseerimist ja seda, et soome-ugri rahvastest on nad ainsad, kes Stroganovite alamatena on tundnud pärisorjust. Kui pärast 1917. aasta revolutsiooni püüdsid komi rahvuskommunistid ühendada Komi autonoomse oblasti rüppe kõiki komisid, kaasa arvatud permikomid, pani Moskva sellele projektile veto ja pakkus selle asemel permikomidele eraldi autonoomiat. 1920. aastatel arenes sürjakomist eristatuna ka permikomi kirjakeel, mille põhjal hakati üles ehitama oma kirjakultuuri. Tolle aja väiksearvuline haritlaskond pidi kõigega ise hakkama saama: keelt normeerima, seda õpetama, õppe- materjale koostama, ise kirjutama nii publitsistikat kui ka ilukirjandust, kirjutama ja lavastama nätendeid ja isegi neid mängima. Sellele protsessile tegid lõpu Stalini-aegsed repressioonid, mis selle põlvkonna lihtsalt hävitasid. Pärast sõda oli Permikomi ringkond soome-ugri põlisaladel ainus, kus põliselanikud olid veel enamuses: ala oli liiga vaene, et ligi meelitada tööjõudu. Võrdlemisi hästi säilinud keel hakkas kaotama ühiskondlikku prestiiži ning koolireform, mille tulemusel lapsevanemad said valida, mis keeles nende laps õppima hakkas, nõrgestas veelgi märkimisväärselt permikomi keele positsiooni. 2002. a saabus pöördepunkt selle ala ajaloos: peamiselt majanduslikest kaalutlustest lähtudes ühendati permikomi ala Permi kraiga, kaotades autonoomia föderatsiooni tasandil.
Le but de cet article est de présenter, pour la première fois en français, les Komis-Permiaks. Je me concentrerai sur l'histoire et la culture de ce people, qui en 1925 s'est vu octroyer l'autonomie dans le cadre de l'Union Soviétique. J'y évoque la colonisation de l'aire habitée par les Komis-Permiaks, qui sont le seul people finno-ougrien qui a connu le servage sous les Stroganov. Quand, après 1917, les communistes komis, engagés dans le combat pour les idéaux komis, ont tenté d'unifier leur territoire et d'y inclure les Permiaks, dans l'oblast autonomie komi, Moscou leur oppose un refus catégorique, et trouve une solution au problème en offrant aux Permiaks un territoire autonome propre. Cet article suit leur histoire tout au long de la période soviétique jusqu'au tournant de 2002.
Цель этой статьи – остановиться на истории и культуре коми-пермяков, которые получили автономию в 1925 г. в СССР. Сначала я напомню о колонизации коми-пермской территории и о следующем историческом факте: жители этой территории были единственными из финно-угорского сообщества крепостными Строгановых. Когда после 1917 г. коми коммунисты, боровшиеся за коми идеалы, попытались объединить коми, в том числе и пермяков, в Коми автономную область, Москва категорически отказала и предложила пермякам их собственную автономию. В течение 20-х гг. XX века пермяки разработали письменный язык, отличный от языка их северных родственников, и начали развивать свою собственную культуру на его основе. Перед интеллигенцией была поставлена огромная и важнейшая задача: кодифицировать язык, учить ему, подготовить учебники, развивать письменность, как журналистику, так и художественную литературу, писать театральные сценарии, ставить театральные постановки и даже играть в них. Этот процесс был прерван сталинскими репрессиями, которые почти ликвидировали целое поколение. После Второй Мировой войны Коми-пермская область была единственной среди финно-угорских административных единиц, где коренное население по-прежнему было большинством: район был слишком беден, чтобы привлекать рабочую силу извне. Язык, оказавший достаточно хорошое сопротивление, начал терять социальный престиж, и школьная реформа, предоставившая родителям возможность выбора языка для своих детей, еще больше ослабила его позиции. 2002 год был переломным в истории Коми-пермской территории: в основном по экономическим причинам территория была объединена с Пермской областью, и на государственном уровне автономия была потеряна.

Domaines

Histoire
Fichier principal
Vignette du fichier
Toulouze Permiaks.pdf (342.98 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Loading...

Dates et versions

hal-01276203 , version 1 (23-02-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01276203 , version 1

Citer

Eva Toulouze. Les Komis-Permiaks : Un peuple presque oublié. Toulouze, Eva; Cagnoli, Sébastien. Les Komis. Questions d'histoire et de culture., 18, L'Harmattan; ADEFO, pp.47-83, 2010, Bibliothèque finno-ougrienne, 9782296120709. ⟨hal-01276203⟩
119 Consultations
49 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More