شعر کردی و تجدد، از الگویی به الگویی دیگر - Inalco - Institut National des Langues et Civilisations Orientales Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2015

Kurdish poetry and modernization, from one model to another one

شعر کردی و تجدد، از الگویی به الگویی دیگر

Domaines

Littératures
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01941480 , version 1 (01-12-2018)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01941480 , version 1

Citer

Amr Taher Ahmed. شعر کردی و تجدد، از الگویی به الگویی دیگر. وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز ٢، به‌ كوشش امید طبیب زاده‌, Hermes, pp.275-296, 2015. ⟨hal-01941480⟩
80 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More